Obowiazki pracodawcy fundusz swiadczen socjalnych

Razem z prawem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących zaufania oraz higieny pracy, powiązanych z opcją nastąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy właściciel, w jakiego zakładzie traktowane są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, odpowiedzialny jest do wytworzenia odpowiedniego dokumentu, o jakim mowa w punkcie prawnym.

Explosion protection documents to fakt zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady użycia w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz stawia na pracodawcę szereg obowiązków, których potrzebuje dokonać, by zminimalizować ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest odpowiedzialny do: - zapobiegania powstawaniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, by zapewnić ochronę jedzenia i zdrowia pracowników.

Pan musi zapewnić i przeznaczyć środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed początkiem musi mieć opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych metodzie, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto chodzi w tle pracy wydzielić odpowiednie przestrzenie w dziedzinie zagrożenia wybuchowego i określić stopień prawdopodobieństwa stanięcia w nich eksplozji. Pracodawca jest przymuszony do dania odpowiednich środków bezpieczeństwa opisanych w prawie. Dokument powinien stanowić zrobiony przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego miejsca pracy. Niebezpieczne stanowiska powinny stanowić dobrze oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym otoczeniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca wiąże się do dania ewakuacji w form, gdy trafi do zagrożenia.